Nasze Działania

Poznaj niektóre zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi projekty edukacyjne.

Wojewódzka Dwuetapowa Kampania Edukacyjno – Informacyjna "WIEDZA WYGRYWA Z HIV" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
Profilaktyka HIV/AIDS jest jednym z obszarów naszej działalności statutowej. Celem nadrzędnym tych długofalowych działań jest zminimalizowanie nowych zakażeń HIV, poprzez podniesienie poziomu wiedzy nt HIV/AIDS. Zajęcia warsztatowe oparte są na autorskich scenariuszach zajęć, opracowanych przez PTOZ i prowadzone przez doświadczonych, wykwalifikowanych edukatorów posiadających certyfikaty Krajowego Centrum ds. AIDS.
„AIDS – nie bój się ale bądź ostrożny”, „Bądź odpowiedzialny – Nie ryzykuj”– zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży tematyką HIV/AIDS, podwyższenie poziomu wiedzy nt HIV/AIDS wśród młodzieży oraz kształtowanie postaw tolerancji i pomocy dla osób żyjących z HIV/AIDS. W ramach tego zadania organizowane są 2-, 3- i 4- godzinne zajęcia warsztatowe, prowadzone metodami aktywnymi dla grup młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Partnerem w projekcie jest Łódzki Urząd Wojewódzki.
„Żyj zdrowo i odpowiedzialnie – Nie daj szansy HIV” – szkolenia dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego.
Projekt zakłada 4, 6 lub 8 – godzinne zajęcia aktywne prowadzone metodą warsztatu, adresowane do studentów uczelni publicznych i niepublicznych województwa łódzkiego w ramach zajęć obowiązkowych bądź fakultatywnych. Program realizowany we współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
„AIDS – bądź ostrożny a unikniesz ryzyka” – zajęcia warsztatowe dla pracowników socjalnych województwa łódzkiego.
6 – godzinne zajęcia warsztatowe adresowane do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej województwa łódzkiego.
Program realizowany we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
„Akademia Liderów Edukacji HIV/AIDS” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego”.
6 – godzinne szkolenia liderów edukacji rówieśniczej, promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień oraz ryzykownych sytuacji, skutkujących zakażeniem HIV. Szkolenia adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Partnerem w projekcie jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
„Nie ryzykuj – podejmuj odpowiedzialne decyzje” – zajęcia prowadzone metodą warsztatu dla młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego.
3 – godzinne szkolenia harcerzy województwa łódzkiego. Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
„Nie prowokuj HIV” – szkolenia dla osadzonych, przebywających w Zakładzie Karnym NR 2 w Łodzi.
3 – godzinne szkolenia prowadzone metodą warsztatu dla więźniów osadzonych w zakładzie penitencjarnym. Projekt pilotażowy realizowany we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
„Nie prowokuj HIV” – szkolenia dla kadry oraz podopiecznych ośrodków terapeutyczno – readaptacyjnych MONAR.
8 – godzinne szkolenia prowadzone metodą warsztatu. Projekty realizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
„Dziecko z HIV” – szkolenia dla opiekunów przedszkolnych oraz kadry pedagogicznej szkół podstawowych, domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych województwa łódzkiego.
8 – godzinne szkolenia prowadzone metodą warsztatu. Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
„ALKOHOL – zagrożenia” – zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi.
3 – godzinne szkolenia młodzieży prowadzone metodami aktywnymi. Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
„Akademia Liderów Zdrowia – profilaktyka uzależnienia od alkoholu – zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.
6 – godzinne szkolenia młodzieży – liderów edukacji rówieśniczej prowadzone metodami aktywnymi. Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
„Stres pod kontrolą” – program edukacyjny dla gimnazjalistów.
W ramach projektu odbywają się 2 – lub 3-godzinne zajęcia edukacyjne metodami aktywnymi dla młodzieży ostatnich klas szkół gimnazjalnych z terenu Łodzi, mające na celu zapoznanie młodzieży z pojęciem stresu oraz nabycie przez młodych ludzi umiejętności radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym. Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz Departamentem Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
„Zdrowie mam , bo o nie dbam” – program edukacyjny dla przedszkolaków.
Program autorstwa Polskiego Towarzystwa Óświaty Zdrowotnej oddziału Terenowego w Łodzi został dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta Łodzi. Adresowany jest do najmłodszej populacji mieszkanców Łodzi: pięciolatków/sześciolatków oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z Łódzkiej Sieci Szkoł i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Zajęcia przebiegają w 2 blokach tematycznych:
a) Higiena osobista i otoczenia.
b) Racjonalne odżywianie wraz z aktywnością fizyczną.

Program ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków zywieniowych i właściwych nawyków higienicznych oraz podkreślenie roli aktyrvności fizycznej w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała.

Warsztatowa atrakcyjna forma edukacji zapewnia dzieciom aktywne i ciekawe spędzenie czasu połączone jednocześnie z nauką zdrowego stylu życia.
„Powiedz NIE Trądzikowi” – Ogólnopolska Kampania Edukacyjna.
Celem Kampanii było zwiększenie świadomości, że trądzik jest chorobą, którą należy leczyć oraz promocja kompleksowego leczenia trądziku, jako najbardziej skutecznej metody pozbycia się tej dolegliwości.
Pilotażową edycją objęto uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Projekt realizowano w partnerstwie z marką LA ROCHE-POSAY, Państwową Inspekcją Sanitarną województwa łódzkiego.
Konferencja
„Problem Dziecka – Problemem Dorosłych”, 10 czerwca 2010 r.
Patronat nad Konferencją objął Instytut Europejski, realizator projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia”
Celem Konferencji była edukacja w zakresie rozpoznania zagrożeń, sposobów ich zapobiegania w celu trwałego kształtowania bezpiecznych postaw i zachowań zdrowotnych wśród najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego.
Adresatami Konferencji byli: nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy, pracownicy ośrodków oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pogotowia opiekuńczego, przedstawiciele TPD oraz inne osoby pracujące z dziećmi.
Problem dziecka problemem dorosłych

Edukacja najmłodszych

Uzależnienia - Czy warto?

Porozmawiajmy o HIV/AIDS

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami!


Wypełnij formularz